Untitled Document

8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย นายทิวา โม้เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา

 

ผู้ชม : 230 คน

ดาวโหลดข้อมูล