Untitled Document
1.6 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
    

โรงเรียนทันสมัยน่าอยู่  ครูมีความรู้  ความสามารถ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติ  รักสะอาด  เป็นคนดี  มีความสุข

พันธกิจ
    1.  ประสานชุมชนเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    2.  จัดแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
    3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ
    4.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  เป็นคนดี  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

   

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

    1.  โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยน่าอยู่  ปลอดภัย
    2.  ใช้สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและเพียงพอ
    3.  ครูมีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
    4.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข