Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา ก่อตั้งเมื่อขั้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2528 โดยนายสมศักดิ์ เพ็งสิงห์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก มีเนื้อที่ 21 ไร่ 37 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนขนุนพัฒนาและบ้านบางกอกน้อย โดยเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6