Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา  ที่ตั้ง หมู่ที่  5  ตำบลด่านศรีสุข  อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัด หนองคาย   สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  โทรศัพท์ 085-4651910  E-mail Donkhanoonpattana@gmail.com  มีเนื้อที่ 21 ไร่ 37 ตารางวา เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนขนุนพัฒนาและบ้านบางกอกน้อย